BOCIANY - PRIBYLINA 2018

CHRÁNENOSŤ

Biotop/druh európskeho významu

SPOLOČENSKÁ HODNOTA

2 300 EUR

MORFOLÓGIA

 

Patrí medzi väčšie vtáky a dosahuje hmotnosť 3 000 - 4 000 g. Zobák a nohy sú dlhé, čer­veno sfarbené, operenie je biele s čiernymi letkami a čiernymi veľkými krídelnými krovkami. Mláďatá sa odlišujú od dospelých jedincov najmä tmavým sfar­bením zobáka a nôh. Počas letu drží krk rovno na­tiahnutý dopredu, čím sa jeho letová silueta odlišuje napríklad od volaviek.

 

EKOLÓGIA

 

Hniezdenie sa sústreďuje do nížinných a stredných polôh s otvorenými, najčastejšie mokraďovými biotopmi. Druh sa na jar vracia zo zimovísk obvykle v marci. Hniezda najčastejšie obsadia skôr samce. Najmä po prílete na hniezda sa druh ozýva charakteristickým klapotaním zobáka, pričom občas vyvráti hlavu dozadu až na chrbát. Hniezda stavajú oba jedince páru, pričom pri dlhoročne používaných hniezdach môže hmotnosť hniezda dosahovať až do 1 000 kg. Samice znášajú 1 - 5 vajec, najčastejšie však v produktívnych hniezdach bývajú tri mláďatá. Druh sa živí menšími stavovcami, najmä hlodavcami, obojživelníkmi, ale aj hmyzom a inými bezstavovcami. Loví najmä na vlhších miestach, často v okolí vodných tokov, na vlhkých lúkach, ale aj na poliach s nižšou vegetáciou, najčastejšie počas chôdze. Mlá­ďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 - 68 dní. Z nášho územia odlieta druh na zimoviská spravidla v auguste v mnohopočetných zoskupeniach najmä východnou migračnou cestou cez Turecko. Zimuje vo východnej, západnej až južnej Afrike. Cez zimu sa na našom úze­mí pokúšajú zostávať len výnimočne predovšetkým choré a inak poškodené jedince. Mladé vtáky začí­najú hniezdiť vo veku 3 - 6 rokov.

 

CELKOVÉ ROZŠÍRENIE

 

Má palearktické rozšírenie.

 

ROZŠÍRENIE NA SLOVENSKU

 

Na Slovensku hniezdi zhruba na 75 % plochy územia. Najpočetnejšie je osídlená Východoslovenská rovina. Druh sa vyhýba súvisle zalesnenému prostrediu. Najvyššie zazname­nané hniezdenie bolo v nadmorskej výške 881 m. Prevažná časť populácie hniezdi na objektoch vybu­dovaných ľuďmi - stĺpoch elektrických vedení, komí­noch, vysokých vežiach, múroch hradov a kaštieľov a rád obsadzuje umelé hniezdne podložky. Len malá časť populácie hniezdi na stromoch mimo obcí. Na Slovensku tvorí populáciu cca 1 000 - 1 350 párov.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 15 chránených vtáčích úze­miach.

 

FAKTORY OHROZENIA

 

Úmrtnosť druhu je často spô­sobená hniezdením na stĺpoch elektrického vedenia, nárazom do elektrických vedení počas letu a násled­kom použitia chemikálií v poľnohospodárstve. Medzi ďalšie negatívne faktory patrí aj padanie pomerne ťažkých a objemných hniezd pri ich dlhoročnom pou­žívaní a zamotávanie sa vtákov do špagátov. K úhynu mláďat počas obdobia rozmnožovania dochádza aj počas daždivého a veterného počasia.

 

 

dravce.jpg
logo_tanap_sk_podklad_png_maly.png
podbanske.jpg
imco.jpg
wisenet.jpg
135.png
kukaj_223x100.jpg
ipseec.jpg
ateas_kukaj.jpg
zivekameryjpg.jpg