BOCIANY - BEŠEŇOVÁ 4K

Zo života bocianov v roku 2020

page1image2589916080

Pre tých, ktorí sledujú dianie na hniez- dach na pripomenutie epizóda zo života samice bociana V2463 v roku 2020.
Jej 
životný príbeh sa začal písať v roku 2015 na hniezde v Pozdišovciach. Tu získala 18.6. svoje označenie a putovala s ostatnými na zimovanie do Afriky. Do roku 2019 sme o nej nemali žiadnu infor- máciu. Až po 1409 dňoch života sa uká- zala 27.4.2019 na hniezde v Bešeňovej. So samcom, s ktorým hniezdo na komíne kúrenia upravovala. Mláďatá v tom roku nemala. Zato v roku 2020 sa pousilovala a na hniezdo doletela prvá, v poslednej dekáde marca. Samček však dlho nepri- lietal a tak sa vydala hľadať si nového partnera. Najbližšie to mala do Liskovej. Tu už od 17. marca postával na hniezde domáci samec. Keď k nemu na hniezdo 2. apríla doletela naša V2463 rozhodol sa viac nečakať a založiť si rodinu. Príprav- né aktivity prebiehali podľa klasického scenára keď sa odrazu 5. apríla objavila na hniezde pôvodná partnerka domáce- ho pána. Nastal súboj kto z koho. Keďže

tu platí prírodné pravidlo silnejší vyhrá- va, boj o samca naša V2463 prehrala. Vrátila sa na svoje pôvodné hniezdo do Bešeňovej a čakala. Medzitým zniesla tri vajíčka, ktoré chcela vysedieť na hniezde samčekovi v Liskovej. Koncom apríla sa k samičke pridal mladý samček. V2463 celá natešená bola ochotná znovu začať prípravné aktivity spojené s hniezdením no samček sa zľakol a vytratil. Zostala sama. Až 15. mája sa opäť na hniezde začali diať veci. K samičke sa pridal sam- ček označený českým krúžkom CA683 v roku 2017 neďaleko Plzne. No dve ži- votné sklamania v roku samičke stačili. S českým samčekom sa stali už len dobrí priatelia. Každý deň dolietali na hniezdo aby ho udržiavali v stave užívania a no- covali na ňom. Koncom mája hniezdo obaja opustili a spolu s inými neúspeš- ne hniezdiacimi bocianmi sa potulovali po okolitých lúkach. Sme zvedaví, aký bude pre V2643 rok 2021. Dočká sa po- tomstva? V roku 2020 urobila pre to ma- ximum.

Nocovisko bocianov na jesennom ťahu pri diaľnici Prešov - Košice.

Aktivity k bocianovi realizované v roku 2020

Foto: M. Fulín

page1image2667689856

Samička V2463 a samček CA683 na hniezde v Bešeňovej.

Foto: kukaj.sk

Ešte pred začiatkom obmedzení súvisia- cich s koronavírusom sme vyslali sme- rom k mládeži výzvu na pozorovanie bocianích hniezd. Zámerom bolo popri dištančnej forme vyučovania umožniť deťom aj tvorivú samostatnú činnosť pozorovaním blízkeho hniezda priamo v prírode za dodržania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Dru- hou možnosťou bolo sledovanie tých hniezd, kde máme kamery prostredníc- tvom internetu. Nepodarilo sa nám pre tieto účely zabezpečiť vydanie materiá- lov zo schváleného projektu POP Štátnej ochrany prírody, keďže sa aj tam na pol roka život zastavil. V súčasnosti sú veci v riešení a materiály, verme, vydáme včas, aby sme vás nimi mohli zásobovať v budúcom roku. Ako návod k realizácii slúžili preto materiály doteraz publikova- né na stránke bociany.sk. Bol to v poradí už 19. ročník Ekovýchovného programu

Bocian. Pozorovateľom hniezda sa mo- hol stať jednotlivec alebo kolektív žiakov s určením zodpovedného vedúceho ko- lektívu. Všetky zistené udalosti a aktivity počas hniezdenia boli zapisované do predtlačenej hniezdnej karty. Súčasťou elektronickej zásielky hniezdnej kar- ty boli aj požadované fotografie prí- padne videá z jednotlivých hniezd. Do programu sa ako regionálni koordinátori prihlásili pracovníčky zo siedmych správ chránených území.

Gesciu nad realizáciou a spracovaním pozorovaných dát sme prenechali envi- ronmentálnym pracovníčkam na správe NP Malá Fatra, ktoré boli prostredníctvom internetu s účastníkmi kontakte. Pre ne- obsadenie hniezd bocianmi v mieste školy vynechali v tomto roku účasť na ak- tivitách viaceré doteraz aktívne kolektívy. Z účastníkov boli po skončení vylosovaní a odmenení desiati pozorovatelia.

DAKUJEME P. FULINOVI - zdroj INFORMACNY SPRAVODAJ PRACOVNEJ SKUPINY SZOPK PRE VYSKUM A OCHRANU BOCIANOV

dravce.jpg
hako.png
kukaj-sk_lista-vpravo_246x110.jpg
135.png
podbanske.jpg
logo_tanap_sk_podklad_png_maly.png
zivekameryjpg.jpg
wisenet.jpg
ateas_kukaj.jpg